Plan Includes:

AKKO Student Plan

Choose Billing Period:

Monthly - $12/mo

AKKO Property Coverage

AKKO Student Plan - Annual - $12/mo

Annual - $120/yr

AKKO Property Coverage

AKKO Student Plan - Annual - $120/yr